Close

DM-Successor-list

SL.NO. NAME FROM TO
1 Shri K.A.H Subharmanyam 24.01.1973 19.06.1974
2 Shri Gurmindar Singh Kang 19.06.1974 11.09.1976
3 Shri Sunil Dayal 11.09.1976 19.11.1977
4 Shri Govind Minj 19.11.1977 24.05.1978
5 Shri R. Jaymohan Pile 25.05.1978 04.09.1979
6 Shri R.D.P Sundwar 04.09.1979 04.09.1979
7 Shri S.P Srivastava 24.04.1980 25.07.1980
8 Shri Kamla Prasad 25.07.1980 12.11.1981
9 Shri B.K Sinha 12.11.1981 23.01.1985
10 Shri Surendra Prasad 23.01.1985 09.10.1986
11 Shri Yogendra Prasad 09.10.1986 06.06.1987
12 Shri Diwashish Gupta 06.06.1987 19.08.1988
13 Shri Diwashish Gupta 19.08.1988 05.11.1988
14 Shri A.N Gupta 05.11.1988 19.03.1991
15 Shri B.K Karan 19.03.1991 21.06.1991
16 Shri Vijay Prakash 26.06.1991 25.06.1992
17 Shri J.R.K Rao 25.06.1992 06.08.1992
18 Shri Deepak Kumar 23.08.1992 31.05.1994
19 Shri A.C Mishra 01.06.1994 16.03.1995
20 Shri Chandrashekhar Prasad 17.03.1995 27.04.1995
21 Shri S.C Mishra 27.04.1995 10.01.1996
22 Dr. Deepak Prasad 10.01.1996 30.04.1997
23 Dr. Pradeep Kumar 30.04.1997 14.08.1997
24 Shri U.K Karan 14.08.1997 15.08.1997
25 Dr. Arunish Chawla 15.08.1997 03.07.1998
26 Dr. Rajkeshwar Ram 03.07.1998 13.06.2000
27 Dr. S. Siddharth 13.06.2000 29.09.2002
28 Md Jayaullah haq Khan 30.09.2002 08.10.2002
29 Shri Satish Singh Thakur 09.10.2002 20.12.2004
30 Shri Upendra Kumar Roy 21.12.2004 18.04.2005
31 Shri Ashok Kumar Singh 18.04.2005 23.11.2005
32 Md Abdar Rahman 24.11.2005 18.12.2005
33 Shri Ashok Kumar Singh 19.12.2005 20.12.2005
34 Shri Birendra Bahadur Pandey 21.12.2005 31.01.2008
35 Shri Misbah Bari 01.02.2008 17.03.2008
36 Shri Ramsobhit Paswan 18.03.2008 30.09.2008
37 Shri Misbah Bari 30.09.2008 01.10.2008
38 Shri Kundan Kumar 01.10.2008 31.01.2009
39 Shri Misbah Bari 01.02.2009 16.02.2009
40 Shri Kundan Kumar 17.02.2009 15.05.2010
41 Shri Pramod Kumar Bihari 16.05.2010 04.06.2010
42 Shri Kundan Kumar 04.06.2010 13.02.2011
43 Shri Pramod Kumar Bihari 14.02.2011 16.02.2011
44 Shri Abhay Kumar Singh 16.02.2011 30.08.2013
45 Shri Abhijit Sinha 30.08.2013 09.06.2014
46 Shri Navin Chandra Jha 09.06.2014 04.08.2015
47 Shri Kanwal Tanuj 04.08.2015 28.02.2018
48 Shri Rahul Ranjan Mahiwal 28.02.2018 19.02.2020
48 Shri Saurabh Jorawal 19.02.2020 10.04.2023
49 Shri Suharsha Bhagat 10.04.2023 ……………