Close

DM-Successor-list

SL.NO. NAME FROM TO
1 Shri K.A.H Subharmanyam 24.01.1973 19.06.1974
2 Shri Gurmindar Singh Kang 19.06.1974 11.09.1976
3 Mrs. Sunila Dayal 11.09.1976 19.11.1977
4 Shri Goyanda Minj 19.11.1977 24.05.1978
5 Shri R. Jaymohan Pille 25.05.1978 04.09.1979
6 Shri R.D.P Sandwar 04.09.1979 24.04.1980
7 Shri S.P Srivastava 24.04.1980 25.07.1980
8 Shri Kamla Prasad 25.07.1980 12.11.1981
9 Shri B.K Sinha 12.11.1981 23.01.1985
10 Shri Surendra Prasad 23.01.1985 09.10.1986
11 Shri Yogendra Prasad 09.10.1986 06.06.1987
12 Shri Dewashish Gupt 06.06.1987 19.08.1988
13 Shri Girish Shankar 19.08.1988 05.11.1988
14 Shri S.N Gupt 05.11.1988 19.03.1991
15 Shri B.K Karan 19.03.1991 21.06.1991
16 Shri Vijay Prakash 26.06.1991 25.06.1992
17 Shri J.R.K Rao 25.06.1992 06.08.1992
18 Shri Deepak Kumar 23.08.1992 31.05.1994
19 Shri S.C Mishra 01.06.1994 16.03.1995
20 Shri Chandrashekhar Prasad 17.03.1995 27.04.1995
21 Shri S.C Mishra 27.04.1995 10.01.1996
22 Dr. Deepak Prasad 10.01.1996 30.04.1997
23 Dr. Pradeep Kumar 30.04.1997 14.08.1997
24 Dr. Arunish Chawla 15.08.1997 03.07.1998
25 Shri. Rajkeshwar Ram 03.07.1998 13.06.2000
26 Dr. S. Siddharth 13.06.2000 29.09.2002
27 Shri Satish Singh Thakur 09.10.2002 20.12.2004
28 Shri Upendra Kumar Rai 21.12.2004 18.04.2005
29 Shri Ashok Kumar Singh 18.04.2005 23.11.2005
30 Md Abdar Rahman 24.11.2005 18.12.2005
31 Shri Ashok Kumar Singh 19.12.2005 20.12.2005
32 Shri Birendra Bahadur Pandey 21.12.2005 31.01.2008
33 Shri Misbah Bari 01.02.2008 17.03.2008
34 Shri Ramsobhit Paswan 18.03.2008 30.09.2008
35 Shri Kundan Kumar 01.10.2008 31.01.2009
36 Shri Misbah Bari 01.02.2009 16.02.2009
37 Shri Kundan Kumar 17.02.2009 13.02.2011
38 Shri Abhay Kumar Singh 16.02.2011 29.08.2013
39 Shri Abhijit Sinha 30.08.2013 08.06.2014
40 Shri Navin Chandra Jha 09.06.2014 04.08.2015
41 Shri Kanwal Tanuj 04.08.2015 28.02.2018
42 Shri Rahul Ranjan Mahiwal 28.02.2018 18.02.2020
43 Shri Saurabh Jorawal 18.02.2020 10.04.2023
44 Shri Suharsha Bhagat 10.04.2023 26.09.2023
45 Shri Manoj Kumar 27.09.2023 01.10.2023
46 Shri Shrikant Shastree 01.10.2023 ————-